ویدئو های آموزشی

Capture

محتوای با کیفیت پادشاه است.

توسطابراهیم رستمانی
۳مهر۱۳۹۹
Answer four very important questions and increase guaranteed sales
۲۵فروردین۱۳۹۹
Increase sales by changing sales style from static to dynamic
۲۵فروردین۱۳۹۹
Principle 20 – 80 or Pareto in Human Resources
۲۵فروردین۱۳۹۹
Three important points in human resources

سه نکته مهم در منابع انسانی

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
The problem of human resources will never be solved
۲۵فروردین۱۳۹۹
The best competition

بهترین رقابت

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
Two mistakes managers make in discussing human resources
۸اسفند۱۳۹۸
The main tasks of a salesman a day

کارهای اصلی یک فروشنده در روز

توسطابراهیم رستمانی
۸اسفند۱۳۹۸
Pre-employment tasks

کارهای قبل از استخدام

توسطابراهیم رستمانی
۸اسفند۱۳۹۸
Outcome 3 important employee research
۸اسفند۱۳۹۸
Marketing Models

انواع مدل های بازاریابی

توسطابراهیم رستمانی
۸اسفند۱۳۹۸
توسط
تومان