پادکست ها

Capture

عزت نفس و اعتماد به نفس

توسطابراهیم رستمانی
۲۳شهریور۱۳۹۹
۱۲

سوال خوب

توسطابراهیم رستمانی
۹مرداد۱۳۹۹
investment

سرمایه گذاری

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
۵+۱

۵+۱

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
Decision making

تصمیم گیری

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
Immediate result syndrome

سندرم نتیجه فوری

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
The law of kindness

قانون مهربانی

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
Good question

سؤال خوب

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
karma

قانون بومرنگ یا کارما

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
talent discovery

کشف استعداد

توسطابراهیم رستمانی
۲۵فروردین۱۳۹۹
Wish

آرزو

توسطابراهیم رستمانی
۸اسفند۱۳۹۸
Ways to love yourself

روش های دوست داشتن خود

توسطابراهیم رستمانی
۸اسفند۱۳۹۸
توسط
تومان